PODPORUJEME

KERKOSAND spol. s r. o. je súčasťou skupiny Quarzwerke.

Skupina Quarzwerke je nezávislý rodinný podnik s viac ako 130 ročnou skúsenosťou s ťažbou, úpravou a zušľachťovaním priemyselných nerastov.

Hlavné závody sa nachádzajú v Nemecku a Strednej Európe.

Sme významným európskym výrobcom nerastných surovín. Ako nezávislý rodinný podnik spájame už viac než 130 rokov vysokokvalitné ložiská surovín a účinnú technológiu ich spracovania.

Ťažisko nášho podnikania leží v ťažbe piesku a jeho úprave na finálne produkty vrátane kremennej múčky.
Kremenné piesky z ložiska Šajdíkove Humence sa vyznačujú veľmi vysokou chemickou čistotou, vysokou rovnorodosťou a jedinečným okrúhlym tvarom zrna, ktoré sú cenené najmä v zlievarenskej branži a sklárstve, ale svoje využitie nájdu aj v stavebníctve, stavebnej chémii a v mnohých iných priemyselných  odvetviach.

Okrem svojich výrobkov ponúkame aj špeciálne výrobky a plnivá vyrábané našou materskou spoločnosťou Quarzwerke GmbH.

Pozývame Vás lepšie spoznať
podnikateľský koncept  skupiny Quarzwerke.

Spoločnosť Keramické závody Košice začala ťažiť piesky v Šajdíkových  Humenciach v roku 1970.  V tej dobe sa ťažilo nielen povrchovou ale aj vodnou ťažbou. Táto vodná ťažba tvorila značnú časť pri získavaní suroviny až do roku 1986. V roku 1991 po privatizácii získala podnik spoločnosť Kerko a.s. Košice. V roku 2001 sa spoločnosť stáva súčasťou skupiny Quarzwerke a nesie meno  KERKOSAND spol. s r.o.  Šajdíkove Humence.

Ložisko Šajdíkove Humence ležiace na západe Slovenska v okrese Senica, vznikalo pôsobením ľadovcov a vetra. Ložisko sa vyznačuje malým obsahom zemitého pojiva.

Surovina je prirodzenou cestou pomerne dobre vytriedená s opracovaným zaobleným tvarom zŕn.

Mocnosť ložiska je závislá na morfológií presypov a pohybuje sa od 6 – 30 m.
Vysoká chemická čistota (podiel kremeňa nad 98%) robí  z kremenného piesku z KERKOSANDU vzácnu a cenenú surovinu doma aj v zahraničí.
V súčasnosti prebieha v spoločnosti Kerkosand spol. s r.o. povrchová ťažba v dobývacom priestore so zásobami piesku na minimálne 80 rokov.
Pomocou  niekoľko stoviek metrov dlhých dopravníkových pásov sa piesok dopravuje z miesta ťažby do závodu, kde sa triedi a ďalej upravuje.

Pre získanie vysoko kvalitných sklárskych a zlievarenských pieskov sa surovina vo viacerých stupňoch zbavuje vyplaviteľných častí , organických nečistôt a prímesí.  Používaná technologická voda sa následne čistí a vracia  nazad do umelo vytvorených jazier, odkiaľ je znovu používaná k úprave piesku.

Upravené piesky sa skladujú oddelene, expedujú sa buď ako  vlhké alebo sušené, ktoré dokážeme baliť podľa požiadaviek zákazníka.

Spoločnosť Kerkosand spol. s r.o. nesie aj ekologickú zodpovednosť. Tam kde skončí ťažba, tam sa začne nový život. Naša šetrná ťažba je príkladom pre ostatné rekultivácie. Túto realizujeme na vyťažených ložiskách pomocou kompetentných odborníkov. Týmto sa dokazuje, že ťažba suroviny nemusí životnému prostrediu škodiť. Práve naopak, rekultivácia zlepšuje kvalitu pôdy a vytvára tie najlepšie predpoklady pre vznik nových prirodzených biotopov.

Sortiment produktov

Vysoko kvalitné kremičité piesky dodávané do mnohých odvetví patria k tradičnej ponuke našej spoločnosti.
Naša ponuka je tiež doplnená o kremennú múčku najvyššej akosti.
Široká paleta našich pieskov tvorí základ pre vysokú kvalitu konečných výrobkov  našich zákazníkov.

Kremičitý piesok

(oxid kremičitý – SiO2) je v prírode veľmi hojný a patrí k najdôležitejším minerálom tvoriacim horniny. Kremeň je veľmi tvrdý, chemicky inertný a má vďaka silnej väzbe medzi atómami vysoký bod tavenia. To sú vlastnosti, ktoré sú v individuálnych aplikáciách veľmi cenené.

Ložiská, z ktorých je možno kremenné suroviny dobývať, sa tvorili skoro vo všetkých periódach histórie Zeme. Kremičité piesky sú konečné produkty rôznych procesov zvetrávania a podľa vzniku ložiska môže byť tvar zrna ostrý a hranatý alebo zaguľatený.

Kremičité piesky ložiska Šajdíkove Humence sa vyznačujú vysokou chemickou čistotou. Pre  obsah oxidu železa (do 0,20 % ) sú piesky z KERKOSANDU používané pre výrobu  obalového skla.

Zlievarenské  odvetvie si cení guľatosť zŕn a ich stabilné rozdelenie, rovnako aj vysoký podiel kremeňa.

Odvetvie stavebnej chémie oceňuje stabilné rozdelenie zŕn a svetlú farbu, ktorá je dôležitá predovšetkým v oblasti ušľachtilých omietok.

Priemyselný kremičitý piesok z nášho sortimentu je možné objednať ako vlhký alebo sušený piesok.

Prehľad hlavných oblastí aplikácií kremičitých pieskov z KERKOSANDU :

  • zlievarenstvo
  • sklárstvo
  • keramika
  • stavebná chémia
  • stavebníctvo

Pre ďalšie informácie  sa prosím spojte s jednou z uvedených kontaktných osôb alebo použite adresu kerkosand@kerkosand.sk

Obráťte sa na nás, radi Vám poradíme!