PODPORUJEME

CELKOVÝ PROGRAM DODÁVOK

KERKOSAND spol s r.o. Šajdíkove Humence dodáva kremenné viate piesky vysokej čistoty pre širokú sféru odberateľov v zlievarenskom priemysle, sklárskom priemysle na výrobu obalového skla, stavebníctve, stavebnej chémii a v špeciálnych odvetviach priemyslu. Dodávané piesky sú jedinečné
svojou granulometrickou skladbou a tvarom zrna. Typické údaje poskytuje nasledujúci prehľad. Popis jednotlivých druhov je uvedený v podrobných dátových listoch.
Všetky vyrábané piesky sú dodávané vlhké po praní alebo sušené, volne ložené pre nakládku na nákladné automobily a vagóny. Sušené piesky môžu byť dodávané vo veľkoobjemových vreciach ( Big-Bag) s ložnou kapacitou do 1,5 t, v 25 kg papierových vreciach. Po dohode s odberateľom je možná aj výroba špeciálne upravených frakcií v rámci parametrov východzej suroviny.

Viate kremenné piesky z ložiska v Šajdíkových Humenciach sú upravené prírodné nerastné suroviny. Všetky údaje sú typické hodnoty s toleranciou podmienenou geologickými pomermi ložiska a technologickým postupom výroby . Užívateľovi prináleží posúdiť vhodnosť použitia pieskov pre svoje účely. Na požiadavku radi poskytneme informáciu o rozpätí tolerancií a uživatelsko-technických vlastnostiach. Predaj sa realizuje podľa našich predajných a dodacích podmienok.